İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İlçemiz Yalı Mahallesi, Kanava Mevkii, 1/1000 ölçekli "19MII-19MIII-18MII" Kanava Mevkii İlave ve Revizyon İmar planları Belediye Meclisi'nin 06/08/2007 tarih ve 12 sayılı gündeminde onaylanmış olup, 1/1000 ölçekli "19MIII" imar planında Belediye Meclisi'nin 12/11/2007 tarih ve 16 sayılı gündeminde plan tadilatı yapılarak onaylanmıştır.

Kanava Mevkii İlave ve Revizyon İmar planına göre yaklaşık olarak 21 hektarlık alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulama çalışmaları tamamlanmış ve Belediye Encümeni’nin 12/02/2008 tarih ve 2008/49 sayılı gündeminde kesinlik kazanarak, Erdek Tapu Sicil Müdürlüğü’nde 22/05/2008 tarihinde tescil edilmiştir.

1.1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanına ve Park Alanına isabet eden İlçemiz Zeytinli(Eski:Yalı) Mahallesinde 874 ada 1 parseldeki, Belediye Hizmet Alanının Resmi Kurum Alanına(Adalet Bakanlığı) dönüştürülmesine yönelik tarafımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Erdek Belediye Meclisinin 04/11/2020 tarih ve 146 sayılı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.11.2020 tarih ve 1041 sayılı gündeminde onaylanmasına karar verilmiştir.

 Buna göre, Belediye Encümeninin 19/01/2021 tarih ve 2021/5 sayılı kararı ile İlçemiz Yalı Mahallesi’nde 874 ada 1 ve 2 parsel ile 875 ada 1 parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 39. ve 40. maddelerine istinaden hazırlanan parselasyon planlarının onaylanması ve 1 ay müddetle ilanın yayınlanmasına karar verilmiştir.

Hizmetlerimiz

Sosyal Medya