İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

Belediye Encümeninin 03/08/2018 tarih ve 2018/153 sayılı gündeminde İlçemiz Atatürk Mahallesi’nde 133 ve 138 ada ile İlçemiz Alaattin Mahallesi’nde 388 nolu adalarda muhtelif parselleri kapsayan yaklaşık 0.48 hektar alanda, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 39. Ve 40. Maddelerine istinaden hazırlanan parselasyon planlarının onaylanmasına ve 1 ay müddetle askı ilanının yapılmasına karar verilmiştir. Askı süresince gelen itirazlar ile ilgili Belediye Encümeninin 22/11/2018 tarih ve 243 sayılı gündeminde karar alınarak askı süresince gelen itirazlara göre yapılan değişikliklere istinaden 15 gün müddetle ikinci kez askı ilanının yapılmasına karar verilmiş ve Belediye Encümeninin 26/03/2019 tarih ve 2019/58 sayılı gündeminde parselasyon planlarının tesciline karar verilmiştir. 18/04/2019 tarih ve 1196 sayılı yazımız ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğüne iletilen parselasyon planlarının kontrolü sırasında ikinci askı ilanının sehven 15(on beş) gün süreyle yapıldığı görülmüş 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulamasına İlişkin İmar Yönetmeliğinin 39. Maddesinin “… bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır…” hükmü gereği; Belediye Encümenin 20/09/2019 tarih ve 173 sayılı gündeminde 3194 sayılı İmar Kanununun 39 uncu ve 40 ıncı maddelere istinaden parselasyon planların 1 (bir) ay süre ile  ilanın yapılmasına karar verilmiştir.

Hizmetlerimiz

Sosyal Medya