İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin Parselasyon Planlarının Onayı başlıklı 25. Maddesinin 5. Fıkrasında “…Düzenleme sahasındaki maliklerin detaylı bilgilendirilmesi amacıyla, üçüncü fıkrada belirtilen askı işlemi öncesinde uygun bulunacak sürelerde ve yerlerde idarece ön askı işlemi ya da işlemleri yapılabilir. Bu işlem zorunlu olmayıp, idarenin gerek görmesi halinde ilgilendirme ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla uygulanabilir.” denilmektedir.

İlçemiz Zeytinli(Eski:Yalı) Mahallesi Kastri Mevkiinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulama çalışması hazırlanmış olup, hazırlanan çalışma hakkında taşınmaz maliklerinin taleplerini almak ve 1 aylık askı süresi içerisinde yapılacak itirazları en aza indirgemek amacıyla ilgili yönetmeliğin 25. maddesine istinaden 28/12/2022-20/01/2023 tarihleri arasında ön askı işlemi yapılacaktır.

Hizmetlerimiz

Sosyal Medya