Turan Mahallesi Balıkçı Barınağı

Turan Mahallesi Balıkçı Barınağı

İlçemiz Turan Mahallesi’nde "Balıkçı Barınağı" amaçlı hazırlanan, 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 7. Maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca onaylanarak, ilgi yazı ekinde Belediyemize gönderilmiştir.

Bahse konu, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Plan Açıklama Raporunun, 03/11/2003 tarih ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde imar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına ilişkin Yönetmeliğin" 15.maddesine istinaden 1 (bir) ay süreyle Belediyemiz internet sayfasında ilan edilmiştir.

Hizmetlerimiz

Sosyal Medya